ÁSZF

 

Általános Szerződési Feltételek

 

1.Kibocsájtó.

 

Fatik Kft.
Budapest 1133. Ipoly utca 16.
Magyarország
Adószám: 12313725-2-41
EU adószám: HU12313725

 

A Szállító mindenkori érvényben lévő árajánlaton és ár listán szereplő összes termék.

 

2. Megrendeléssel kapcsolatos feltételek:

 

A Megrendelő a kiadott érvényes árajánlat vagy árlista, és az abban rögzített kondíciók, vagy egyedi árajánlat alapján, annak érvényességi idején belül rendeli meg a termékeket. Az árajánlat vagy árlista érvényességi ideje alatt felvett megrendelések – függetlenül annak teljesítési idejétől – a megrendelés leadásának időpontjában érvényes árajánlat vagy árlista alapján kerülnek számlázásra. A megrendelés történhet telefonon, faxon vagy e-mailben. A Szállító a megrendelést a megelőzően visszaigazolt határidőig teljesíti. Teljesítési határidő: a Szállító visszaigazolásában megadott naptári hét utolsó munkanapja. A Szállító által írásban (fax, e-mail) visszaigazolt megrendelés tekintendő elfogadottnak. A Szállító által visszaigazolt rendelést a Megrendelőnek 2 munkanapon belül van lehetősége módosítani. Amennyiben ezen határidőn belül visszajelzés nem érkezik, akkor a megrendelés és annak visszaigazolása mindkét fél részéről elfogadottnak tekintendő. A Megrendelő - külön írásos, az erről szóló megegyezés hiányában - a teljesítési határidő esetleges csúszásáért nem tarthat igényt kötbérre.

 

A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szállító parkettaféleségeit az ajánlatban szereplő hosszúsági méretekben, és csomagokban értékesíti. A megrendelt mennyiség pontos kiszolgálása emiatt nem minden esetben lehetséges. A Szállító a lehetőség szerint igyekszik a legminimálisabb eltéréssel kiszolgálni a megrendelt mennyiséget, de az nem lehet kevesebb annál, illetve maximum 1-3%-al lehet több. A Szállító a fenti okoknál fogva megrendeléseként maximum 1-3% túlszállításra és annak számlázásra jogosult. Egyedi gyártású faparketták, svédpadlók, és lépcső elemek megrendelésekor a végösszeg 30%-nak megfelelő foglalót köteles fizetni a Megrendelő, amelyről a Szállító előleg számlát állít ki. Megrendelő tudomásul veszi, hogy az így megfizetett foglalót az egyedi megrendelés meghiúsulása esetén a Szállítónak nem áll módjában visszafizetni.

 

3. A szállítás módja és költsége:

 

A szállítás a Vevő/Megrendelő saját fuvareszközével és saját költségére történik. A Szállító csak ponyvás vagy zárt járműre szolgál ki árut. Vevő/Megrendelő kérésére a Szállító közreműködik a házhozszállítás megszervezésében, de ebben az esetben is a szállítási költség és kockázat viselője a Vevő/Megrendelő. A mindenkori ár listában szereplő árak a szállítás költségét nem tartalmazzák. Kereskedésünk a szállítási feladat elvégzéséhez alvállalkozót vehet igénybe. A kérés/megbízás teljesítése során a közlekedési, időjárási ill. egyéb, előre nem látható okokból beálló késedelemért a Fatik Kft. felelősséget nem vállal.

 

4. A termék átadás-átvételének módja, ideje és helye:

 

A termék átadás-átvétele a Szállító telephelyén, vagy a beérkezését követően, a Megrendelővel egy megbeszélt időpontban kiszállításra kerül. A kiszállítás feltétele az ajánlatban és számlán szereplő teljes összeg kiegyenlítése, még a kiszállítást megelőzően. A megrendelés elkészültéről, szállíthatóságáról a Szállító lehetőleg írásban (e-mail vagy fax) értesíti a Megrendelőt (készre jelentés). A Megrendelő kötelezettséget vállal, hogy az értesítéstől számított 5 napon belül kiegyenlíti a végösszeget, és a beérkezést követően két héten belül elszállítja az elkészült megrendelést. A Szállító a beérkezést követően két hétig díjmentesen raktározza, de ezt követően 9 000 Ft raktározási díjat számítunk fel ( minden megkezdett hét ) A fizetési határidő lejárta után a Szállító késedelmi kamat felszámolására jogosult, ami az áru értékére számolt éves 10%.

 

5. Szavatosság:

 

A Szállító által értékesített termék a vonatkozó szabványnak, illetve az adott gyártó belső minőségi leírásának megfelelő minőségi osztályúak, amely osztályok csak és kizárólag a felhasznált faanyag struktúrájából, adott felületkezelésekből fakadóan különböznek egymástól.

 

A Szállító a Ptk-ban foglalt jogszabályok által előírt módon szavatosságot vállal az általa gyártott szabványos minőségű termékekre.

 

A Szállító a burkolatok esetében megfelelőségi nyilatkozatot, valamint Fektetési és Ápolási útmutatót mellékel a megrendelt termékekhez, amit a kivitelezést végző személynek ki kell töltenie. A Megrendelő köteles a megfelelőségi nyilatkozatot a végfelhasználó részére tovább adni, valamint a Fektetési és Ápolási útmutató alapján tájékoztatni. A Szállító a nem az általa adott tájékoztatás szerint felhasznált termékkel összefüggésben keletkezett kárért felelősséget nem vállal. A termék további feldolgozása a szállítói kellékszavatosság megszűnését eredményezi.

 


6. Termékek visszavásárlása:

 

A Szállító a rövid szavatossági idők, illetve az esetleges szakszerűtlen tárolási feltételek miatt nem vállalja az alábbi termékcsoportok visszavásárlását: egyedileg megrendelt parketták és lépcsők, szegélylécek-- parketta ragasztók - lakkok - hézagtömítők - aljzatkiegyenlítők - kartusba kiszerelt termékek, és ápolószerek.

 

A fentieken kívül a Szállító az értékesítést követő 15 napon belül vállalja a Budapesti telephelyére visszaszállított, szakszerű helyen tárolt, sértetlen csomagolású, értékesíthető állapotú termék visszavásárlását - Befag parketták esetén 20%-os értéklevonás mellett.

A visszaszállított termékek értéklevonással módosított ellenértéke beszámítható más termékek vásárlási értékébe vagy azt a Szállító átutalással egyenlíti ki.

Egyedi személyre szabott termékeket nem áll módunkban visszavenni.

 

7. Reklamáció:

 

Az esetleges minőségi kifogásokat közvetlenül a Fatik Kft. részére kell írásban bejelenteni, amennyiben az ügy meg kívánja, úgy fényképpel alátámasztva azt.
Szállító a mennyiségi reklamációkat a szállítástól számított 5 munkanapon belül fogadja, ezeket bejelentéstől számított 8 munkanapon belül kivizsgálja. A Szállító felé mennyiségi reklamáció az 5. munkanap letelte után nem érvényesíthető
Minőségi reklamáció esetén, a teljes körű dokumentációval (szállítás ideje, számla száma, termék neve, termék specifikációja, termék mennyisége, minőségi reklamáció, kitöltött garanciajegy

 

leírása, fényképek) ellátott írásos bejelentés kézhezvételét követően 8 munkanapon belül nyilatkozik, hogy a kifogásolt árut meg kívánja e tekinteni. Amennyiben szállító 8 munkanapon belül nem reagál a reklamációra, akkor a kifogás elfogadottnak tekintendő.

 

Tovább értékesítés esetén a Megrendelőnek igazolható módon fel kell hívni a végfelhasználó figyelmét arra, hogy beépítés előtt ellenőrizze a megvásárolt terméket. Amennyiben az ellenőrzés során bármilyen kifogás felmerül a termékkel kapcsolatban azt írásban, fényképekkel kiegészítve jelezze azt a Végfelhasználó az értékesítési hely (Megrendelő) felé, aki továbbítja azt a kereskedő (Gyártó) felé.

 

A Szállító nem ismeri el az olyan reklamációval összefüggő anyagi követeléseket, amelyet a Megrendelő a Szállító értesítése nélkül saját hatáskörben rendezett. Megrendelő hibájából tárolási, vagy egyéb hiba folytán bekövetkezett károsodásért felelősség a Szállítót nem terheli.

 

Beépített hibás darabok után a Szállító semmilyen reklamációs költséget nem vállal.

Az adott garanciajegyek ki nem töltése és annak figyelmen kívül hagyása garanciavesztéssel jár.

 

A szerződéses együttműködési kötelezettség tekintetében a felek rögzítik, hogy a mennyiségi és minőségi reklamáció esetében is együttesen jegyzőkönyvet vesznek fel, ahol rögzítik a reklamációval kapcsolatos álláspontjukat.

 

8. A termék szállítása, tárolása, kezelése:

 

  • A terméket tiszta, száraz, nedvességtől védett szállítótérben és sérülésmentesen kell szállítani.
  • A terméket fedett, jól szellőző, száraz, a közvetlen időjárási hatásoktól védett helyiségben kell tárolni úgy, hogy a környezetéből nedvességet ne vehessen fel.
  • Az optimális tárolási faparketták esetében:  klíma 9 % (± 2 %) egyensúlyi fanedvességnek felel meg, ami 20˚C esetén 45-55%-os relatív légnedvességet jelent.
  • Az Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdések tekintetében a mindenkor hatályos, a Ptk.-ban foglalt jogszabályok rendelkezései az irányadók

 

Budapest, 2017. október 20.

 Főoldal